توسعه کانتینر

proserv

شرکت پروسرو ایران کیش قابلیت تغییروتبدیل کانتینرهای 10 فوت به بالا رابه کارگاه های سیار مورد استفاده در موقعیت های مختلف را دارا می باشد.