خط مشی

ما در شرکت پروسرو در خصوص موارد ذیل کاملاً متعهد شده ایم :


رضایت کامل کارفرما 

پیگشیری از جراحت و بیماری 

پیشگیری از آلودگی زیست محیطی 

بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت 

آموزش، رضایت و مشارکت کارکنان 

بهبود زنجیره تأمین و انطباق با قوانین و سایر الزامات


مدیر عامل